Toán lớp 6: Phân số bằng nhau

Toán lớp 6: Phân số bằng nhau

Định nghĩa hai phân số bằng nhau:

Hai phân số (frac{a}{b}) và (frac{c}{d}) được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c.

Bài tập: 

Bài 6 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Tìm các số nguyên x và y biết :

a) (frac{x}{7}=frac{6}{21}) ; b) (frac{-5}{y}=frac{20}{28}.)

Giải.

a) (frac{x}{7}=frac{6}{21}) khi và chỉ khi x.21 = 6.7 hay 21x = 42. Từ đó suy ra x = 42 : 21 = 2.

b) (frac{-5}{y}=frac{20}{28}) khi và chỉ khi (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.

Từ đó suy ra y = (-140) : 20 = -7. Vậy y = -7.

Bài 7 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào ô vuông.

Hướng dẫn giải.

Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi tìm x.

ĐS: a) (frac{1}{2}=frac{6}{12}) ;

b) (frac{3}{4}=frac{15}{20}) ;

c) (frac{-7}{8}=frac{-28}{32}) ;

d) (frac{3}{-6}=frac{12}{-24}) .

Bài 8 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

a) (frac{a}{-b}) và (frac{-a}{b}) b) (frac{-a}{-b}) và (frac{a}{b}) .

Giải.

a) (frac{a}{-b}=frac{-a}{b}) vì a.b = (-b).(-a).

b) (frac{-a}{-b}=frac{a}{b}) vì (-a).b = -a.b = a.(-b).

Bài 9 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Áp dụng kết quả của bài 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu số dương:

(frac{3}{-4}; frac{-5}{-7};frac{2}{-9};frac{-11}{-10}).

Giải.

(frac{3}{-4}=frac{-3}{4}; frac{-5}{-7}=frac{5}{7};frac{2}{-9}=frac{-2}{9};frac{-11}{-10}=frac{11}{10})

Bài 10 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

(frac{2}{6}=frac{1}{3};frac{2}{1}=frac{6}{3};frac{3}{6}=frac{1}{2};frac{3}{1}=frac{6}{2}) (frac{3.4}{3.6}=frac{6.2}{3.6}).

Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Hướng dẫn giải.

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 6, ta được:

(frac{3.4}{3.6}=frac{6.2}{3.6}) hay (frac{4}{6}=frac{2}{3}.)

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 2, ta được:

(frac{3.4}{3.2}=frac{6.2}{3.2}) hay (frac{4}{2}=frac{6}{3}).

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 6, ta được:

(frac{3.4}{4.6}=frac{6.2}{4.6}) hay (frac{3}{6}=frac{2}{4}).

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 2, ta được:

(frac{3.4}{4.2}=frac{6.2}{4.2}) hay (frac{3}{2}=frac{6}{4}).

Post Comment