TOÁN 7: Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

TOÁN 7: Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

BÀI TẬP:

Bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1

Trong hình 37 có 5 cặp đường thẳng vuông góc với bốn cặp đường thắng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng êke .

Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8 ; d1 ⊥ d2;

d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5;

d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng song song là:

d4 // d5; d4 // d7;

d5 // d7; d2 // d8

Bài 55 trang 103 sgk toán 7 tập 1

a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.

Hướng dẫn làm bài:

a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

Bài 56 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn làm bài:

Cách vẽ:

-Dùng thước có chia khoảng vẽ đoạn thẳng AB = 28 cm. Vẽ trung điểm I của đoạn AB bằng cách lấy I sao cho AI = 14 cm.

- Dùng ê kê vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại I.

Đường thẳng d chính là đường trung trực của AB.

Bài 57 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua diểm O.

Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Xem hình vẽ. Có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

+Vì d’ //d’’ có: (widehat {{E_1}}) và góc 600 là hai góc so le trong nên (widehat {{E_1}}) = 600

+Vì d’ // d’’ có: (widehat {{G_2}}) và góc 1100 là hai góc đồng vị nên (widehat {{G_2}}) = 1100

+ (widehat {{G_2}} + {widehat G_3} = {180^0}) (hai góc kề bù)

Nên (widehat {{G_3}} = {180^0} - widehat {{G_2}} = {180^0} - {110^0} = {70^0})

+) (widehat {{D_4}}) = 1100 (vì là hai góc đối đỉnh)

+) (widehat {{A_5}}) = (widehat {{A_1}}) (Hai góc đối đỉnh)

Mà (widehat {{A_1}}) = 600 (vì là hai góc đồng vị)

Nên (widehat {{A_5}}) = 600 .

+ (widehat {{B_6}}) = (widehat {{B_2}}) (vì là hai góc đối đỉnh)

Mà (widehat {{B_2}}) + 1100 = 1800 (hai góc trong cùng phía)

Nên (widehat {{B_2}}) = 1800 - 1100 = 700.

Do đó: (widehat {{B_6}}) = 700

Bài 60 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ sau rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí (xem bài 5).

Post Comment