TOÁN 7: Hàm số – Toán lớp 7

TOÁN 7: Hàm số – Toán lớp 7

LÍ THUYẾT: 

1. Khái niệm

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

2. Chú ý

- Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng lừoi, bằng công thức.... Khi hàm số được cho bằng công thức thì ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận những giá trị làm cho công thức có nghĩa.

- Hàm số thường được kí hiệu y = f(x)

BÀI TẬP:

Bài 24 trang 63 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Hướng dẫn giải:

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị của y tương ứng nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Bài 25 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(( frac{1}{2})), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó

f(( frac{1}{2})) = 3.( (frac{1}{2})^{2}) + 1 = ( frac{3}{4}) + 1 = ( frac{7}{4})

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28.

Bài 27 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là:

x-3-2-1({1 over 2})12
y-5-7,5-1530157,5
x01234
y22222


Hướng dẫn làm bài:

a) Vì với mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y, nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bài 28 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Cho hàm số (y = fleft( x right) = {{12} over x})

a) Tính f(5); f(-3).

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x-6-4-325612
(fleft( x right) = {{12} over x})

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: (y = fleft( x right) = {{12} over x})

a) (fleft( 5 right) = {{12} over 5} = 2,4)

( fleft( { - 3} right) = {{12} over { - 3}} = - 4)

b) Lần lượt thay bởi vào công thức ta được các giá trị tương ứng y là: .

Ta được bảng sau:

x-6-4-325612
(fleft( x right) = {{12} over x})-2-3-462,421

Bài 29 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Cho hàm số (y = fleft( x right) = {x^2} - 2) . Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: (y = fleft( x right) = {x^2} - 2)

Thay f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2) vào hàm số:

(fleft( 2 right) = {2^2} - 2 = 4 - 2 = 2)

(fleft( 1 right) = {1^2} - 2 = 1 - 2 = -1)

(fleft( 0 right) = {0^2} - 2 = - 2)

(fleft( { - 1} right) = {left( { - 1} right)^2} - 2 = 1 - 2 = - 1)

(fleft( { - 2} right) = {left( { - 2} right)^2} - 2 = 4 - 2 = 2)

Bài 30 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9? (fleft( {{1 over 2}} right) = - 3?) f(3) = 25

Hướng dẫn làm bài:

Hàm số y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 - 8.(-1) = 1 + 8 => Khẳng định f(-1) = 9 đúng

b) (fleft( {{1 over 2}} right) = 1 - 8.{1 over 2} = 1 - 4 = - 3)

=> Khẳng định (fleft( {{1 over 2}} right) = - 3) đúng

c) f(3) = 1 - 8. 3 = 1 - 24 = -23 => Khẳng định f(3) = 25 sai

Bài 31 trang 65 sgk toán 7 tập 1

Enter

Cho hàm số \(y = {2 \over 3}x\). Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x-0,54,59
y-20

Hướng dẫn làm bài:

Từ hàm số đã cho, lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hàm sôs trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

x-0,5-304,59
y\( - {1 \over 3}\)-2036

Post Comment