Bài tập di truyền quần thể

 Quần thể: là một tập hợp cá thể sinh vật cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định, có khả năng giao phối với nhau sinh ra thế hê sau (Quần…