HÓA HỌC 12: Đại cương về polime

Lý thuyết đại cương về polimeA. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.- Đặc điểm cấu tạo:+ Có kích thước và phân tử khối lớn.+ Do nhiều mắt xích nối với nhau tạo thành mạch không phân nhánh, mạch nhánh và mạng không…
HÓA HỌC 12: Peptit và protein

Bài 1 trang 55 sgk Hóa học 12Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH;D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.Hướng dẫn giải:Chọn B.Bài 2 trang 55 sgk Hóa học 12Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung…
hóa học 12: Amino axit

Lý thuyết về amino axit.Kiến thức trọng tâm- Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.- Tên gọi: tên axit cacboxylic tương ứng + amino + số hoặc chữ…
HÓA HỌC 12: Amin

LÝ thuyết về amin.Kiến thức trọng tâm.- Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.- Amin được phân loại theo đặc điểm cấu tạo của gốc…
HÓA HỌC 12: Glucozơ

Lý thuyết Glucozơ1. Cacbonhiđrat là những hợp chất hữu cơ phức tạp và thường có công thức chung là Cn(H2O)m.Cacbonhiđrat được chia làm 3 nhóm chủ yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); ddiissaccarit (saccarozơ, mantozơ) và polisaccsrit (tinh bột, xenlulozơ).2. Glucozơ là…