Chiến lược chung• Các thành phần thay đổi khi chuyển đối câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp Câu trực tiếp Câu giấn tiếp Thay đổi thì của…