14 trường đại học sư phạm đang đào tạo 151.208 sinh viên

14 trường đại học sư phạm đang đào tạo 151.208 sinh viên

Trong 3.388 giảng viên trường cao đẳng sư phạm hiện nay chỉ 115 người có trình độ tiến sĩ, 2.187 người có trình độ thạc sĩ.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 3.388 giảng viên trường cao đẳng sư phạm hiện nay chỉ 115 người có trình độ tiến sĩ, 2.187 người có trình độ thạc sĩ.

Còn ở 14 trường đại học sư phạm có 1.358 tiến sĩ trong số 4.615 giảng viên. Ngoài số giảng viên có trình độ tiến sĩ thì có 2.702 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 455 giảng viên chỉ ở trình độ cử nhân. Tổng quy mô đào tạo sinh viên của 14 trường đại học sư phạm là 151.208.

Số lượng giảng viên cụ thể của các trường sư phạm như sau:

STT Tên trường Quy mô sinh viên Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Tổng số
1 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 9353 134 127 14 275
2 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 9089 69 163 9 241
3 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 13010 140 183 14 337
4 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 33261 418 365 44 827
5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II 14781 107 188 69 364
6 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 9044 80 339 12 431
7 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định 2141 21 174 17 212
8 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 20396 133 370 52 555
9 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh 3836 18 174 26 218
10 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 3712 16 123 43 182
11 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 4568 23 192 55 270
12 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 1381 14 64 14 92
13 Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội 1534 16 81 16 113
14 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 25102 169 259 70 498
Tổng 151,208 1,358 2,802 455 4,615

Theo giaoduc.net.vn

Post Comment